Generated with Avocode. +48 575 570 990
~ Silamar
Polityka prywatności
Polityka prywatności | Klauzula informacyjna | Regulamin newslettera

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) spółki pod firmą SILAMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna, z siedzibą ul. Seweryna Mielżyńskiego 18/8, 61-725 Poznań NIP: 7812004084 Regon: 385029258 KRS: 0000874127 (dalej: SILAMAR) określa, w jaki sposób SILAMAR gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników. Właścicielem Serwisu prowadzonego pod adresem https://silamar.pl/ jest SILAMAR.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, a jej celem jest wskazanie zasad oraz określenie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 5. Na podstawie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), SILAMAR informuje, iż administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest SILAMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna, z siedzibą ul. Seweryna Mielżyńskiego 18/8, 61-725 Poznań NIP: 7812004084 Regon: 385029258 KRS: 0000874127, adres poczty elektronicznej: sprzedaz@silamar.pl, numer telefonu: +48 575 570 990 – zwana dalej „Administratorem”. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy bezpośrednio skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@silamar.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora.
 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie.
 3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO  – zgoda Użytkownika na jeden lub kilka określonych celów (np. wysyłanie informacji handlowych i marketingowych, newslettera); zgoda może być wyrażona w wyniku działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxów – do czasu cofnięcia wyrażonej zgody;
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której Użytkownik jest/będzie stroną – na czas obowiązywania umowy;
 6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu zrealizowania obowiązków lub przedawnienia roszczeń;
 7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenia statystyk, obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz prowadzenia działań marketingowych promujących działalność Administratora, w tym z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie.
 8. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu: imię i nazwisko (nazwę firmy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
 9. Administrator przetwarza dane Użytkownika w czasie obowiązywania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu w sytuacji wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celach archiwizacyjnych i statystycznych a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Dane osobowe Użytkownika zebrane za podstawie zgody Użytkownika, np. w celach marketingowych są przetwarzane przez Administratora do momentu wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, nie dłużej niż 20 lat.
 10. Dane osobowe podane przez Użytkownika są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.
 1. ODBIORCY DANYCH
 2. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są:
 3. inne podmioty współpracujące z SILAMAR przy realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. II;
 4. ponadto, odbiorcami danych mogą być podmioty powiązane pośrednio lub bezpośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych), prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy;
 5. dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską a w razie ich przekazywania do państw trzecich znajdujących się poza UE (np. USA) Administrator będzie stosować odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.
 6. Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.
 7. W przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe Użytkownika, m.in. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Administratora albo też realizować będą usługi we własnym imieniu, staną się wówczas odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie będą ponosić własną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, nie podlegając warunkom niniejszej Polityki prywatności.
 8. Serwis może zawierać linki innych stron internetowych, stron portali społecznościowych lub stron internetowych podmiotów współpracujących z Administratorem.
 9. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownik podlegać będzie odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych właściwej dla danej strony internetowej. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych tych poszczególnych stron internetowych.
 10. Administrator przekazuje dane osobowe dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu Serwisu oraz obsługi zleceń. Dostawcy usług, którym Administrator przekazuje dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Administratorzy to podmioty, które nie działają wyłącznie na zlecenie Administratora, realizujące również własne cele i sposoby wykorzystania danych. Dostawcy zlokalizowani są na obszarze EOG oraz poza (np. USA). Są to w szczególności:
 11. Facebook Ireland Limited, Cel: Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności, Rola: Administrator, Lokalizacja: Irlandia;
 12. Google Inc. (Google Analytics oraz Gmail.com), Cel: Usługi analityczne – mierzenie ruchu na stronie, poczta e-mail, Rola: Administrator, Lokalizacja: USA;
 13. Google Ireland Limited (Google AdWords), Cel: Kampanie reklamowe (w tym remarketing) oraz mierzenie ich skuteczności, Rola: Admnistrator, Lokalizacja: Irlandia;
 14. Pipedrive Inc. (CRM), Cel: obsługa zapytań oraz zamówień, Rola: Podmiot Przetwarzający;
 15. OVH Sp. z o.o. (hosting), Cel: serwer danych, Rola: Podmiot Przetwarzający, Lokalizacja: Polska;
 16. home.pl S.A., Cel: serwer danych, Rola: Podmiot Przetwarzający, Lokalizacja: Polska.
 1. PROFILOWANIE
 2. Jedną z metod przetwarzania danych osobowych przez https://silamar.pl/ jest profilowanie. Profilowanie jest formą automatycznego przetwarzania danych, w celu kierowania do Użytkownika na stronie Serwisu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu usług oferowanych w Serwisie.
 3. Profilowanie odbywa się w oparciu o dane zebrane podczas rejestracji do newslettera oraz zawartość plików cookies, w których znajduje się:
  1. identyfikator użytkownika,
  1. dentyfikator sesji,
  1. identyfikator serwera,
  1. informacja o czasie spędzonym na stronie.
 4. Rekomendacje produktów (wyniki profilowania) pojawią się na podstawie zebranych wcześniej informacji w plikach cookies, również przed rejestracją do newslettera.
 5. Skorelowanie zebranych danych z plików cookies z danymi osobowymi odbywa się po zapisaniu do newslettera i wyrażeniu zgody na profilowanie.

Wersja na dzień: 4 listopada 2022 r.

~ Kontakt
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży.
Adres siedziby

ul. Seweryna Mielżyńskiego 18/8,
61-725 Poznań

Adres inwestycji

ul. Parkowa 3,
72-350 Niechorze

Specjalista ds. Sprzedaży

Marta Kromolicka
Tel. +48 575 570 990
sprzedaz@silamar-niechorze.pl

Napisz do nas

  * Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody. Pierwsza z powyższych zgód jest konieczna w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podali Państwo numer telefonu czy adres e-mail.
  1Podmiotami współpracującymi są podmioty, które zawarły z SILAMAR Sp. z o.o. Sp. j. umowę związaną ze świadczonymi przez SILAMAR Sp. z o.o. Sp. j. usługami, wg listy prowadzonej przez SILAMAR Sp. z o.o. Sp. j.