Generated with Avocode. +48 575 570 990
~ Silamar
REGULAMIN NEWSLETTERA
Polityka prywatności | Klauzula informacyjna | Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. W niniejszym Regulaminie użyto następujących pojęć:
 3. SILAMAR – SILAMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-725), ul. Mielżyńskiego 18/8, będąca usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez SILAMAR w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
 5. Adres poczty elektronicznej – system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wskazany przez Użytkownika;
 6. newsletter – newsletter przesyłany Użytkownikowi przez SILAMAR, który stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 7. Serwis – serwis internetowy należący do SILAMAR, w ramach którego udostępniany jest newsletter; Serwis jest dostępny pod adresem https://silamar.pl/;
 8. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z usług;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z  zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 2. SILAMAR świadczy na rzecz Użytkownika usługę w postaci wysyłki bezpłatnego newslettera. Wysyłka newslettera nie jest realizowana w regularnych odstępach czasu.
 3. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób określony w Regulaminie, tj. za zgodą Użytkownika oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Celem usługi jest dostarczanie aktualnych informacji o realizowanych inwestycjach, ofertach, trwających promocjach, akcjach specjalnych i innych wydarzeniach związanych z działalnością prowadzoną przez SILAMAR.
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usługi newsletter jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Użytkownik ma zakaz:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  1. podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie usługi newsletter.
 4. Aby móc korzystać z usługi newsletter Użytkownik powinien posiadać:
 5. połączenie do Internetu;
 6. dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej;
 7. aktualny, czynny i poprawnie skonfigurowany Adres poczty elektronicznej.
 8. SILAMAR nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 9. SILAMAR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 10. Korzystanie z usługi newsletter wiąże się z  pobieraniem adresu IP urządzenia Użytkownika w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 11. SILAMAR zastrzega, że korzystanie z usługi newsletter może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem danych z sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Użytkownika odpowiednich czynności w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka.
 1. MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY
 2. W celu dokonania rejestracji w bazie subskrypcji newsletter, Użytkownik podaje swój adres poczty elektronicznej na stronie silamar.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywana newslettera oraz wykorzystywania adresu e-mail, w tym celu a także potwierdza akceptację postanowień Regulaminu i zapoznanie się z Klauzulą informacyjną  i wybiera przycisk „Zapisz się”.
 3. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi newsletter następuje w chwili akceptacji przez Użytkownika Regulaminu.
 4. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony – do momentu rezygnacji przez Użytkownika z tej usługi. Użytkownik może anulować subskrypcję newslettera za pomocą odnośnika zawartego w każdej wiadomości zawierającej newsletter, wysyłanej na jego adres e-mail lub pisząc na adres e-mail biuro@silamar.pl.
 5. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym momencie, aktywując link znajdujący się w stopce każdego przesyłanego newslettera.
 7. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania newslettera na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 8. Usługa newslettera świadczona przez SILAMAR jest bezpłatna.

Wersja na dzień: 4 listopada 2022 r.

~ Kontakt
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży.
Adres siedziby

ul. Seweryna Mielżyńskiego 18/8,
61-725 Poznań

Adres inwestycji

ul. Parkowa 3,
72-350 Niechorze

Specjalista ds. Sprzedaży

Marta Kromolicka
Tel. +48 575 570 990
sprzedaz@silamar-niechorze.pl

Napisz do nas

  * Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody. Pierwsza z powyższych zgód jest konieczna w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podali Państwo numer telefonu czy adres e-mail.
  1Podmiotami współpracującymi są podmioty, które zawarły z SILAMAR Sp. z o.o. Sp. j. umowę związaną ze świadczonymi przez SILAMAR Sp. z o.o. Sp. j. usługami, wg listy prowadzonej przez SILAMAR Sp. z o.o. Sp. j.